Logo 't Zwart Schaap

Algemene voorwaarden

Algemeen

  1. Deze voorwaarden gelden op alle reservaties en bestellingen die worden gedaan in het restaurant ’T Zwart Schaap en alle overeenkomsten gesloten tussen BVBA Zaap en zijn klanten. Elke bestelling of reservatie betekent dan ook aanvaarding door de klant van onze voorwaarden. Deze voorwaarden vormen een integraal deel van de overeenkomst tussen BVBA Zaap en zijn klanten.

Betaling

  1. Alle facturen, bestellingen of reservaties dienen betaald te worden binnen 30 dagen na de factuur, -reservatie -of besteldatum, waarbij de reservatie -en de besteldatum de datum is waarop de klant effectief de diensten of goederen heeft geconsumeerd.
  2. Indien binnen een termijn van acht dagen geen protest bij aangetekend schrijven is betekend, wordt elke factuur, bestelling of reservatie geacht door de klant te zijn aanvaard.
  3. Onze facturen, reservaties en bestellingen zijn contant betaalbaar, behoudens andersluidende schriftelijke bepaling, op onze maatschappelijke zetel te boekhandelstraat 1, 3000 Leuven;
  4. De niet-betaling van een factuur, reservatie of bestelling op de vervaldatum maakt het nog verschuldigde bedrag op alle niet-vervallen facturen, van rechtswege en zonder ingebrekestelling, onmiddellijk invorderbaar.
  5. Bij niet-betaling van een factuur, reservatie of bestelling op de vervaldag, wordt ze van rechtswege en zonder ingebrekestelling verhoogd met een forfaitaire schadevergoeding van 10% met een minimum van 50€ en een nalatigheidintrest van 8% (elke begonnen maand zal als een volledige maand gerekend worden) vanaf de datum van opeisbaarheid van de factuur.)

Annulatie

  1. Reservaties of bestellingen dienen minstens 48 u op voorhand geannuleerd te worden. Indien een reservatie of bestelling minder dan 48 u op voorhand wordt geannuleerd, dient de klant de volledige reservatie -of bestelwaarde te betalen. Indien slechts een deel van de reservatie of bestelling wordt geannuleerd, dient ook deze gedeeltelijke annulatie 48 u op op voorhand te geschieden. Indien dit niet geeurt, dient de klant de reservatie -of bestelwaarde te betalen voor het aantal laattijdig geannuleerde personen.

Overmacht

  1. Indien BVBA ZAAP. door overmacht tijdelijk verhinderd wordt haar verplichtingen na te komen, worden deze opgeschort.
  2. Onder overmacht wordt verstaan omstandigheden die de nakoming van de verbintenis verhinderen, en die niet aan BVBA ZAAP is toe te rekenen. Hieronder wordt mede begrepen: stakingen, molest, een algemeen gebrek aan voor het tot stand brengen van de overeengekomen prestatie benodigde grondstoffen, zaken of diensten, niet voorzienbare stagnatie bij toeleveranciers, of derden waarvan BVBA ZAAP afhankelijk is.

Bevoegde rechtbanken

  1. In geval van betwisting zijn enkel de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement van Leuven is bevoegd en het Belgisch recht is steeds van toepassing.